W roku 2017/2018 w przedszkolu obowiązuje program wychowania przedszkolnego ,,Trampolina”,

zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego –

określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017.

,,Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka,

które realizowane jest  przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.”*

Program ten stworzony został  na podstawie kilku teorii pedagogiczno- psychologicznych,

w tym m.in. teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera

(która stanowi punkt wyjścia dla koncepcji pracy przedszkola ,,Klub Małych Odkrywców” na lata 2015-2017).

Zadania, cele przedszkola oraz efekty ich relizacji na zakończenie procesu edukacyjnego

w placówce wychowania przedszkolnego okreslone zostały w obowiązującej podstawie programowej.

 

* ,,Trampolina. Program wychowania przedszkolnego” PWN, s. 5.