Koncepcja pracy Przedszkola Klub Małych Odkrywców

w Białymstoku

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324).

Koncepcję opracowała Ewa Białomyzy- dyrektor placówki

Źródła opracowania koncepcji

 • Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 • Program oparty na wybranych założeniach teorii inteligencji Wielorakich.

 • Wybrane założenia teorii poznania Lwa Wygotskiego.

 • Wybrane założenia teorii Marii Montessori, Janusza Korczaka i innych pedagogów.

 • Samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów tj. sprawozdania, plany edukacyjne.

 • wnioski nauczycieli z pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Wizja przedszkola

 • Rozwijamy w dzieciach wszystkie inteligencję wg teorii Gardnera(tj. językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, muzyczna, wizualno-przestrzenna, interpersonalna, intrapersonalna, przyrodnicza), ponieważ wszystkie te inteligencję wzajemnie na siebie oddziałują, przenikają się i uzupełniają.

 • Uwzględniamy indywidualność każdego dziecka, opierając się na założeniu, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe.

 • Rozpoznajemy możliwości i wspieramy dziecko w rozwoju.

 • Motywowanie dzieci do wykorzystywania własnego potencjału, towarzyszenie w edukacyjnych podróżach przez ,,Krainy Zabaw’’- inspirujące miejsca wspierające indywidualne zainteresowania i zdolności, wieloaspektowe wspieranie rozwoju każdego dziecka.

 • Zapewniamy dzieciom miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

 • Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.

 • Umożliwiamy dzieciom osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole,

 • Rozwijamy osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowane systemy wartości.

 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 • Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych (muzyczno-taneczne, j. angielski, j. rosyjski, zajęcia ruchowe, basen, terapia logopedyczna).

 • Oferujemy dzieciom ich rodzicom i opiekunom, wsparcie poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 • Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci.

 • Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Placówka pragnie podkreślać i wzmacniać, poprzez podejmowane działania, swój charakter środowiskowy.

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

 • wspiera i wspomaga w rozwijaniu mocnych stron każdego dziecka,

 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • przestrzega zasady zawarte w Konwencji Praw Dziecka,

 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,

 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Misja przedszkola:

 • Misją naszego przedszkola jest wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu, oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

 • Odkrywanie i rozpoznawanie zdolności dziecka, wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.

 • Najważniejsze dla nas jest dobro dziecka - przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 • Wychowanie opieramy na takich wartościach jak: Prawda, Dobro, Miłość.

 • W edukacji odwołujemy się do tradycji i historii naszego regionu, naturalnego zainteresowania dzieci działalnością twórczą , wdrażamy do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

 • Wspieramy działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.

Praca przedszkola oparta jest na pięciu filarach koncepcji:

1.Teoria inteligencji wielorakich Howard Gardnera, która ukazuje wyjątkowość i niepowtarzalność każdego człowieka.

2.Diagnoza, czyli wnikliwe poznawanie dziecka, jego warunków rodzinnych i środowiskowych. Diagnoza pedagogiczna pozwala określić stan rozwoju dziecka, jego umiejętności i podstawowe cechy zachowania.

3. Indywidualizacja, czyli kształcenie dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci. Odnalezienie indywidualnej drogi edukacyjnej każdego dziecka, dostosowanie przebiegu zajęć do jego indywidualnych potrzeb służy uzyskaniu lub podniesieniu efektów uczenia się.

4. Inspirujące środowisko edukacyjne, stworzenie kącików zabaw na bazie celowo dobranych środków dydaktycznych inspirujących do twórczego działania, które pozwolą dzieciom na odkrywanie własnych możliwości., rozwijanie talentów. Stworzenie trzech Krainy Zabaw dziecięcych: Kraina ruchu twórczego, Kraina  wiedzy, Kraina wyobraźni.

5. Dialog środowisk a szczególne rodziców/opiekunów i nauczycieli dziecka. Dialog, który oparty jest na zrozumieniu, szukaniu porozumienia i budowaniu więzi.

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa, na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem.

 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe:

Realizacja założeń reformy oświatowej.

 • Realizacja zadań ujętych w rocznym planie pracy.

 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

 • Realizacja planu działań wychowawczych uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

 • Systematyczne organizowanie wycieczek poznawczo rekreacyjnych

 • Współpraca ze środowiskiem

 • Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.

 • Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

 • Pozyskiwanie rodziców, jako sprzymierzeńców w pracy na rzecz dzieci i placówki.

 • Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.

 • Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem.

Kryteria sukcesu:

 • Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

 • Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.

 • Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.

 • Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli.

 • Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej.

 • Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja do osiągnięcia sukcesu.

 • Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.

 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

 • Realizacja autorskich planów działań wychowawczych, edukacyjnych,

 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

Tradycje przedszkolne:

Przedszkole ma swoje logo, stronę internetową oraz kalendarz imprez i wydarzeń, który jest dostępny na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej www.maliodkrywcy.org

Planowane działania w okresie najbliższych trzech lat (2015-2019):

 • Dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy.

 • Doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami określonymi w koncepcji

 • Efektywne współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami warunkiem jakościowego rozwoju przedszkola.

 • Podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach/ warsztatach.

 • Organizowanie warsztatów rodzicom.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

 • Programie Wychowania Przedszkolnego Wielointeligentne Odkrywanie Świata w Przedszkolu.

 • Rocznym planie pracy

 • Programie adaptacyjnym- opracowanym przez dyrektora Ewę Białomyzy

 • Programie współpracy z rodzicami ,, Razem możemy więcej’’– opracowanym przez dyrektora Ewę Białomyzy

Metody pracy:

 • przyswajanie – metody podające: np. opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, praca z tekstem;

 • odkrywanie – metody problemowe: np. gry dydaktyczne, inscenizacja;

 • przeżywanie – metody aktywizujące: np. drama, pokaz; 

 • działanie – metody praktyczne: np. ćwiczenia, gry dydaktyczne.

Metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia:

 • „ Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska

Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze:

 • Drama

 • Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn

 • Batti Strauss

 • Metoda twórczej gimnastyki  R. Labana

 • Metoda Pedagogiki Zabawy

 • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

Absolwent naszego przedszkola jest:

 • Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

  • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość i udziela odpowiedzi na pytania,

  • słucha i rozumie wypowiedzi innych osób,

  • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,

  • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności.

 • Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

 • dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd,

 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,

 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób.

 • rozumie znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • szanuje własność swoją i cudzą,

 • nie kłamie.

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,

 • potrafi zachować się podczas uroczystości, w teatrze, kinie

 • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi.

 • jest dojrzały społecznie,

 • odporny emocjonalnie,

 • zmotywowany do nauki w szkole podstawowej.

 • Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

 • Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:


 


Koncepcję pracy Przedszkola Klub Małych Odkrywców nr 1 przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2015 r. do realizacji w latach 2015-2019.