KONCEPCJA PRACY ZŁOBKA

„ KLUB MAŁYCH ODKRYWCÓW ”

NA ROK 2019/2020

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawy z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457);

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014r., poz.925);

 3. Regulamin organizacyjny;

 

II. CEL GŁÓWNY

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

 

III. CELE SZCZEGÓŁOWE

 • stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu nowych umiejętności,

 • dążenie do sytuacji wywołujących pozytywne przeżycia,

 • nauka mowy, sygnalizowania potrzeb, samodzielne przyjmowanie posiłków,

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie,

 • rozbudzanie zainteresowań,

 • współpraca z rodzicami,

 • nauka przez aktywne działanie,

 • głębokie poszanowanie osobowości dziecka,

 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,

 • pomaganie dzieciom w rozumieniu przyrody,

 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych,

 • wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku, dbania o bezpieczeństwo,

Rozwijanie sfer rozwojowych:

 1. Sprawność fizyczna,

 2. Zmysły,

 3. Kojarzenie i pamięć,

 4. Mowa,

 5. Emocje i uczucia,

 6. Umiejętności życia codziennego,

 

 

Sfera rozwojowa

 

Cele szczegółowe

 

Sprawność fizyczna

 

- przestrzeganie reguł bezpiecznej zabawy,

- kształtowanie nawyków odpowiedniego zachowania się podczas zajęć,

- rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych, z elementami podskoku, równowagi,

- nauka chodzenia w parach,

- usprawnianie motoryki małej poprzez zabawy manualne,

- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- wdrażanie do udziału w organizowanych zabawach ruchowych,

- nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki,

 

 

 

 

Zmysły (węch, smak, słuch, wzrok, dotyk)

 

- rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej,

- odkrywanie świata poprzez zmysły,

- poznawanie nowych zapachów poprzez zabawy sesnoplastyczne,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej,

- poznawanie i próby nazywania różnych faktur,

- skupianie uwagi, poczucie słuchu,

- rozpoznawanie przedmiotów wszystkimi zmysłami,

- rozpoznawanie i nazywanie części ciała,

- rozpoznawanie wybranych elementów za pomocą poszczególnych zmysłów, np. tylko przy pomocy dotyku,

- eksperymentowanie z różnego rodzaju masami plastycznymi,

 

 

Kojarzenie i pamięć

 

- praca z obrazkiem – ćwiczenie uwagi i spostrzegawczości,

- słuchanie bajek, wierszy,

- doskonalenie nauki zwrotów grzecznościowych: „dzień dobry’’, „ do widzenia’’;

- utrwalanie poprzez zabawę imion koleżanek i kolegów,

- zwracanie uwagi na odkładanie zabawek w wyznaczone miejsca (segregacja)

- rozpoznawanie i nazywanie różnych części garderoby,

 

 

 

Mowa

 

- zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw,

- rozszerzanie słownika czynnego dzieci,

- doskonalenie mowy- „Ćwiczymy języczki”,

- usprawnianie narządów artykulacyjnych,

- nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb,

- ćwiczenia oddechowe – wydłużanie fazy oddechu,

- poznawanie nowych wyrazów i ich znaczenia,

- rozpoznawanie odgłosów i próby naśladowania,

- nawiązywanie kontaktu wzrokowego,

 

 

 

Emocje i uczucia

 

- słuchanie muzyki relaksacyjnej,

- rozbudzanie wrażliwości na muzykę,

- nawiązywanie kontaktu z opiekunami, poprzez budzenie radości ze wspólnej zabawy,

- wspieranie dziecka w przezwyciężaniu trudności,

- nauka rozpoznawania emocji na przedstawionych ilustracjach,

- nauka wyrażania uczuć: strach, złość, smutek, radość,

- nabywanie zaufania do opiekunów i poczucia akceptacji,

- demonstrowanie mimiką odpowiednich uczuć,

- budowanie poczucia sprawstwa,

- wyrażanie ekspresji ciałem,

- tworzenie obrazu do muzyki,

 

 

Umiejętności życia codziennego

 

- nawiązywanie kontaktów społecznych z innymi dziećmi oraz opiekunami,

- doskonalenie nawyku porządkowania zabawek po skończonej zabawie, segregowanie,

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nauka sprawnego posługiwania się łyżką, picie z kubka, samodzielne spożywanie posiłków,

- kształtowanie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się,

- kształtowanie nawyków higienicznych oraz kulturalnych,

- wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

- wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń,

 

 

 

 

 

 

IV. MISJA ŻŁOBKA

Misją naszego żłobka jest czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem oraz rozwojem i wychowaniem dziecka.
Dążymy do poznania każdego dziecka, dając równe szanse rozwojowe i edukacyjne. Stwarzamy warunki do indywidualnego rozwoju, efektywnie wspierającą rodziców w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, podnoszącą kwalifikacje kadry opiekuńczej.

 

V. WIZJA ŻŁOBKA

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2. Wspiera działania wychowawcze i współpracuje z rodzicami.

3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami

rozwojowymi.

4. Kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami oraz normami społecznymi i moralnymi.

5. Organizuje sprawne funkcjonowanie żłobka i zarządzanie nim.

6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego

doskonalenia się.

 

VI. NASZ ŻŁOBEK

Warunki lokalowe i wyposażenie żłobka umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów i sprzyjają zabawie i odpoczynkowi. Placówka zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym w miejscu odosobnionym, z daleka od ruchliwych ulic. Jego atutem jest dostęp do własnego placu zabaw oraz miejsc zielonych idealnych na spacery z dziećmi. Sala żłobka jest przestronna, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny dziecka. W żłobku funkcjonuje jedna grupa dziecięca 20 – osobowa. Placówka zatrudnia trzy opiekunki i położną. Żłobek zapewnia wyżywienie w formie cateringowej zgodnie z ustalonym jadłospisem, uwzględniającym posiłki dzieci na dietach z przeciwwskazaniami żywieniowymi.

VII. ABSOLWENT ŻŁOBKA

 • przestrzega reguł obowiązujących w grupie,

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych,

 • przewiduje skutki swoich działań,

 • chętnie współpracuje i potrafi pomagać innym,

 • dzieli się zabawkami i potrafi sam inicjować zabawy,

 • uczestniczy w zajęciach plastycznych, rytmiczno- tanecznych, zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych na świeżym powietrzu (placu zabaw),

 • stara się mówić poprawnie, uważnie słucha, zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, formułuje dłuższe wypowiedzi,

 • zna podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, (wie jak się nazywa, i jak nazywają się członkowie najbliższej rodziny),

 • zgłasza swoje potrzeby, jest komunikatywny,

 • potrafi samodzielnie korzystać z toalety,

 • potrafi rozebrać się i ubrać, umyć ręce, wytrzeć, umyć zęby,

 • samodzielnie je i sprawnie posługuje się łyżką, widelcem, kulturalnie zachowuje się przy stole,

 • rozpoznaje i nazywa różne emocje na postawie zachowania, mimiki innych ludzi, stara się radzić sobie z trudnymi emocjami,

 • wie, jak się zachowywać np. na drodze, jakie zabawy są niebezpieczne, oraz co zrobić w sytuacji zagrożenia,

 

 

 Koncepcję pracy Żłobka Klub Małych Odkrywców nr 1 przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2018 r. do realizacji w latach 2018-2019.