Program nauczania

Programu wychowania przedszkolnego „Kolorowe karty”

 

Program Wychowania Przedszkolnego opracowany jest zgodnie z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego, która została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Autorka szczegółowo opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3 – 6 lat. Program opiera się na aktywności dziecka z odniesieniem do kompetencji kluczowych, które zostały przyporządkowane do czterech obszarów rozwoju dziecka zawartych w podstawie programowej. Dzieci nie tylko wzbogacają wiedzę ale również nabywają umiejętność przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowania do zmieniającego się otoczenia. Poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych w dużym stopniu zaakcentowane są warunki do kreatywnych działań dziecka. Autorka w programie określiła również treści wykraczające poza podstawę programową. Wzbogacane są one propozycjami praktycznych rozwiązań w pracy nauczyciela z dziećmi. W szerokim stopniu uwzględniła indywidualizację pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zarówno z deficytami jak też z dzieckiem zdolnym. W przekazywanych treściach, skierowanych do odbiorców zaakcentowane są podstawowe wartości jak: tolerancja, szacunek i przyjaźń. Podkreślone są również wartości rodziny, które w obecnych czasach potrzebują szczególnej uwagi, bowiem zabezpieczają podstawowe potrzeby rozwojowe dziecka takie jak miłość, bezpieczeństwo, życzliwość, zgodne współżycie w obszarze społecznym.

 

Program wychowania przedszkolnego „Dary Zabawy” F. Froebel – to twórcze rozwiązania i inspiracje do codziennej pracy.

Niemiecki, pedagog, teoretyk i czołowy kreator wychowania przedszkolnego o orientacji humanistycznej , twórca tzw, „ogródków dziecięcych’’, architekt i miłośnik przyrody

– W 1805 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole, w która prowadzona była zgodnie z założeniami pedagogicznymi reprezentowanymi przez Johanna Pestalozziego, który zakładał, że o rozwoju każdego dziecka decyduje siła intelektualna, fizyczna, a także moralna.

–  Autorską koncepcję filozofii wychowania Froebel oparł na trzech głównych ideach:

  •  jedności wszechświata
  • szacunku dla dziecka i jego indywidualności
  • znaczeniu zabaw w rozwoju dziecka

– Zabawom z darami zawsze towarzyszył śpiew, ruch, recytacja, prace manualne.

– Koncepcję pedagogiczną F.Froebla realizują, promują i wykorzystują między innymi takie   kraje jak: Niemcy, Wielka Brytania, USA, Kanada, Szwajcaria, Japonia, Chiny, Włochy.

Program „Dar zabawy’’założenia programowe sięgają tradycji edukacyjnych przełomów wieków, jak i wychodzą naprzeciw potrzebom współczesności. Rola dziecka i zabawy jest podstawą konstruktywnej rzeczywistości edukacyjnej. Przestrzeń zabawy tworzy samo dziecko

Korzyści dla dziecka płynące z pracy  wg programu „Dar zabawy’’:

  • swobodny, naturalny, wszechstronny rozwój,
  • kształtowanie umiejętności współpracy, wzajemnego szacunku,
  • duża samodzielność, samoświadomość, motywacja,
  • rozwój kreatywności, twórczego myślenia,
  • dążenie do ładu, porządku, systematyczności, równowago,
  • fascynacja światem, naturą,

Działanie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Strona Konkursu: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/