Program nauczania

Program Wychowania Przedszkolnego dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska-Baraniuk, wyd. Podręcznikarnia, 2020.

Program “Zabawy z porami roku” opracowany jest zgodnie z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego, która została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Program zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać zarówno zdolności, jak i słabsze strony dzięki wykorzystaniu swoich potencjałów. Te postawy teoretyczne teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardner’a stanowią podstawę programu “Zabawy z porami roku.

Autorka programu wychowania przedszkolnego “Zabawy z porami roku” opartego na teorii inteligencji wielorakich podkreśla, że to w jakim stopniu dziecko rozwinie inteligencję zależy w dużej mierze od nauczyciela przedszkola, a zastosowanie teorii polega na organizowaniu zabawy i nauki poprzez odwołanie się do różnych upodobań dzieci.

Program zawiera jasne wskazania do realizacji celów wychowania przedszkolnego. Dzięki, czemu nauczyciel wie jak zadbać o potrzeby całej grupy przedszkolnej, w której są zarówno dzieci z deficytami, jak i te uzdolnione. Autorka w programie przedstawia w przejrzysty sposób organizację zajęć dydaktycznych w grupie 3-4-5–6latków, dzięki czemu
nauczyciel może precyzyjnie zaplanować pracę edukacyjno-wychowawczą. Program doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie dydaktyczne współczesnej edukacji przedszkolnej, uzupełniając program o konkretne plany, działania i ćwiczenia podejmowane przez nauczyciela.

Prezentowany program uwzględnia ostatnio wprowadzoną nowelizację i zmiany w treściach kształcenia i wychowania. Zwraca także uwagę na potrzebę wspierania rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego ciekawości świata, samodzielności w osiąganiu celów i rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Program wychowania przedszkolnego “Dary Zabawy” F. Froebel – to twórcze rozwiązania i inspiracje do codziennej pracy.

Niemiecki, pedagog, teoretyk i czołowy kreator wychowania przedszkolnego o orientacji humanistycznej , twórca tzw, „ogródków dziecięcych’’, architekt i miłośnik przyrody

– W 1805 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole, w która prowadzona była zgodnie z założeniami pedagogicznymi reprezentowanymi przez Johanna Pestalozziego, który zakładał, że o rozwoju każdego dziecka decyduje siła intelektualna, fizyczna, a także moralna.

–  Autorską koncepcję filozofii wychowania Froebel oparł na trzech głównych ideach:

  •  jedności wszechświata
  • szacunku dla dziecka i jego indywidualności
  • znaczeniu zabaw w rozwoju dziecka

– Zabawom z darami zawsze towarzyszył śpiew, ruch, recytacja, prace manualne.

– Koncepcję pedagogiczną F.Froebla realizują, promują i wykorzystują między innymi takie   kraje jak: Niemcy, Wielka Brytania, USA, Kanada, Szwajcaria, Japonia, Chiny, Włochy.

Program „Dar zabawy’’założenia programowe sięgają tradycji edukacyjnych przełomów wieków, jak i wychodzą naprzeciw potrzebom współczesności. Rola dziecka i zabawy jest podstawą konstruktywnej rzeczywistości edukacyjnej. Przestrzeń zabawy tworzy samo dziecko

Korzyści dla dziecka płynące z pracy  wg programu „Dar zabawy’’:

  • swobodny, naturalny, wszechstronny rozwój,
  • kształtowanie umiejętności współpracy, wzajemnego szacunku,
  • duża samodzielność, samoświadomość, motywacja,
  • rozwój kreatywności, twórczego myślenia,
  • dążenie do ładu, porządku, systematyczności, równowago,
  • fascynacja światem, naturą,

Działanie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Strona Konkursu: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/