Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Klub Małych Odkrywców w Białymstoku (15-548) przy ul. Kujawskiej 53/1 na lata 2023-2027


Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. Z 2017 r., poz. 1658).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz.803)
5. Statut Przedszkola
6. Funkcjonujace programy

Źródła opracowania koncepcji

1. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
2. Program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy- Froebel..
3. Wybrane założenia teorii poznania Lwa Wygotskiego.
4. Wybrane założenia teorii Janusza Korczaka i innych pedagogów.
5. Samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów tj. sprawozdania, plany edukacyjne.
6. Wnioski z dotychczasowej działalności placówki.
7. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

O naszej placówce

Placówka zlokalizowana jest w cichej i spokojnej dzielnicy na osiedlu Skorupy. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród oraz plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. W naszym przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Budynek, w którym mieści się przedszkole spełnia wszystkie wymogi przeciwpożarowe oraz wytyczne sanepidu. Jesteśmy obiektem nowoczesnym, przystosowanym do potrzeb dzieci. Sale zostały przystosowane od podstaw tak, aby przebywanie dzieci odbywało się w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.

Dokładamy wszelkich starań, by edukować dzieci poprzez zabawę oraz by rodzice czerpali satysfakcję i zadowolenie z wyboru naszego przedszkola. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, edukacja i zabawa – i to właśnie jesteśmy w stanie zapewnić maluchom. Nasza oferta skierowana jest do dzieci w wieku 2,5-6 lat

Baza przedszkola

Placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne, 2 szatnie, małą salę do prowadzenia zajęć logopedycznych itp. Plac zabaw, ogród przedszkolny, aneksy kuchenne, sanitarne i administracyjne. 

Wizja przedszkola

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci na możliwie najwyższym poziomie do podjęcia nauki w szkole.
2. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, kreatywne, komunikatywne, dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
4. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
5. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.
6. Dzieci mają warunki do twórczego działania, przyswajają umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
7. Dzieci mają w nauczycielach wsparcie. Nauczyciele dbają o jego wszechstronny rozwój, opierając się na założeniu, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe.
8. Rozpoznajemy możliwości i wspieramy dziecko w rozwoju.
9. Motywowanie dzieci do wykorzystywania własnego potencjału, poprzez inspirowanie i wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności rozwoju każdego dziecka.
10. Zapewniamy dzieciom miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
11. Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
12. Rozwijamy osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowane systemy wartości.
13. Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych.
14. Oferujemy dzieciom ich rodzicom i opiekunom, wsparcie poradni psychologiczno- pedagogicznej.
15. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci.
16. Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.
17. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój.
18. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
19. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu placówki. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
20. Nasze przedszkole jest bezpieczne.

Misja przedszkola

1.Najważniejsze dla nas jest dobro dziecka.
2.Każde dziecko jest dla nas ważne! Zadbamy, aby czuło się akceptowane i bezpieczne. Pomożemy mu stać się samodzielnym i otwartym na świat.
3.Realizując pedagogikę Froebla wielkiego Pedagoga Friedricha Wilhelma Froebla, który podkreślał, iż w celu zapewnienia dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca. Wychowanie powinno mieć charakter globalny. Dlatego idąc tym nurtem zadbamy, aby każde dziecko w  okresie dzieciństwa zdobyło jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.
4.Odkrywanie i rozpoznawanie zdolności dziecka, wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego twórczym potencjałem i indywidualnymi możliwościami w sposób ciekawy, radosny w atmosferze przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa.
5.Wychowanie opieramy na takich wartościach jak: Prawda, Dobro, Miłość.
6.W edukacji odwołujemy się do tradycji i historii naszego regionu, naturalnego zainteresowania dzieci działalnością twórczą.
7.Wspieramy działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.
8.Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Cele koncepcji pracy przedszkola:

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Priorytetem naszej placówki jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
4. Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
5.Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, Specjalistami i środowiskiem lokalnym.
6.Efektywna współpraca z rodzicami wpływa, na jakość pracy przedszkola.
7.Przedszkole współpracuje ze środowiskiem.

Cele szczegółowe:

1. Realizacja założeń reformy oświatowej.
2. Realizacja zadań ujętych w rocznym planie pracy.
3. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
4. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
5. Realizacja planu działań wychowawczych uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
6. Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
7. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
8. Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
9. Systematyczne organizowanie wycieczek poznawczo rekreacyjnych.
10. Współpraca ze środowiskiem.
11. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
12. Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
13. Pozyskiwanie rodziców, jako sprzymierzeńców w pracy na rzecz dzieci i placówki.
14. Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.
15. Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem.

Kryteria sukcesu:

1. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
2. Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.
3. Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.
4. Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli.
5. Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej.
6. Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja do osiągnięcia sukcesu.
7. Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.
8. Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
9. Realizacja autorskich planów działań wychowawczych, edukacyjnych.
10. Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
11. Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

Zasady pracy :

1. Zasada indywidualizacji,
2. Zasada integracji,
3. Zasada wolności i swobody działania,
4. Zaspokajanie potrzeb dziecka,
5. Zasada aktywności,
6. Organizowania życia społecznego.

Metody pracy :

Stosowane metody zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:

1. Metody czynne:
– metoda kierowania własną działalnością dziecka,
-metoda samodzielnych doświadczeń,
– metoda zadań stawianych dziecku,
– łamigłówki,
– metoda samodzielnych doświadczeń,
– metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:
– obserwacja, pokaz (przejawia się podczas spacerów, wycieczek czy oglądania różnego rodzaju ilustracji),metoda przykładu
– metoda ta oparta jest na osobach dorosłych, czyli wzorcach, opiekunowie dzieci powinni swoją postawą, zachowaniem, a także ubiorem dawać im przykład,
– metoda pokazu i obserwacji – nauczyciel w trakcie tej metody ma za zadanie skupić uwagę dziecka na obserwowanej czynności, rzeczy lub istocie, np. pokaz sznurowania obuwia,
– metoda uprzystępniania sztuki – metoda opierająca się na odbiorze dzieł sztuki, takich jak: obrazy, muzyka, literatura czy sztuka teatralna, nauczyciel korzystający z tej metody powinien możliwie jak najpełniej przybliżyć przedszkolakom wyżej wymienione dzieła, pomóc im je zrozumieć i w odpowiedni sposób przeżyć.

3. Metody słowne:
-wykorzystywane w czasie słuchania różnego rodzaju utworów literackich: wierszy, opowiadań, bajek( metoda żywego słowa – metoda przygotowująca dzieci do pisania, czytania, a także liczenia, oparta na pracy słowem, pobudza ona wyobraźnię i procesy poznawcze, uczy dzieci wrażliwości na piękno,
– sposoby społecznego porozumienia – metoda może przejawiać się w postaci dezaprobaty lub aprobaty, a także upominań, przekonywań, zakazów oraz nakazów; opowiadania, rozmowy, zagadki, objaśnienia i instrukcje – metody bardzo lubiane przez dzieci, pomagają im rozwijać spostrzegawczość, logiczne myślenie, a także odwoływać się do posiadanej już wiedzy, rozwijają procesy poznawcze, zasób informacji i wiedzy oraz pomagają dzieciom wzbogacać się intelektualnie,
-sposoby społecznego porozumiewania się.

4. Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze:
-Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA,
-Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
-Opowieść ruchowa,
-Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
-Metoda K. Orffa,
-Zabawy fundamentalne,
-Zabawy freblowskie,
-Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
-Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
-Metody aktywizujące,
-Relaksacja.

Kierunki realizacji koncepcji:  

1. Pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przez wykwalifikowaną kadrę,
2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci ,
3. Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju, stosowanie aktywnych metod pracy – rozwijających aktywność twórczą dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
5. Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej,
6. Przestrzeganie praw dzieci, dbanie o dobrą atmosferę i komunikację interpersonalną,
7. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie tj. : życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
8. Stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem,
9. Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,
10. Stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przezywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna, kontakt ze sztuka i zabawę,
11. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.

Kryteria sukcesu:

1. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym,
2. Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem,
3. Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola,
4. Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli,
5. Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej,
6. Wzrośnie zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja do osiągnięcia sukcesu,
7. Nauczyciele, w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu,
8. Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,
9. Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych,
10. Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

Absolwent naszego przedszkola jest:

1. Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:
– często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość i udziela odpowiedzi na pytania,
– słucha i rozumie wypowiedzi innych osób,
– przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,
– osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności.
2. Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:
– dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
– stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,
– zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób,
– rozumie znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3. Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:
– szanuje własność swoją i cudzą,
– nie kłamie.
4.Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:
-zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
– potrafi zachować się podczas uroczystości, w teatrze, kinie,
– nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi.
5. Nie obawia się :
– występować publicznie
– reprezentować grupę, przedszkole,
– chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
– wykazywać inicjatywy w działaniu,
– wyrażania swoich uczuć.
6. Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:
– jest dojrzały społecznie,
– odporny emocjonalnie,
– zmotywowany do nauki w szkole podstawowej.

Dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do:

-rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania, aktywnej, serdecznej miłości i ciepła, spokoju i samotności, gdy tego chce,
– odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci, snu lub wypoczynku,
– indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
– pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
– wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie,
– aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
– zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
– pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
– nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
– nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw, oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
– zdrowego żywienia.

W naszym przedszkolu Rodzice:

– otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,
– uzyskują pomoc specjalistów,
– mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach,
– mają prawo, aby mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola,
– szczerze rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,
– mogą uczestniczyć w życiu przedszkola, współpracują z nauczycielem,
– rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola,
– rodzice mogą decydować o umieszczaniu zdjęć swego dziecka na stronie internetowej, FB i na terenie przedszkola,
-wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
– wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
– składania propozycji wycieczek , imprez, oferty zajęć dodatkowych.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

– realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz inne programy wychowawcze,
– realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola,
– są aktywni i twórczy, kreatywni,
– każde dziecko traktują wyjątkowo i indywidualnie,
– współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– podnoszą, doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach,
– nauczyciele mają prawo do realizacji awansu na nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego,
– monitorują efektywność własnej pracy,
– potrafią współpracować, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Formy współpracy z Rodzicami:  

– zebrania ogólne i grupowe,
– konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami,
– spotkania / zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
– zajęcia otwarte,
– spotkania warsztatowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych.
– konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, logopeda, pedagog),
– udział w uroczystościach przedszkolnych,
– angażowanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
– angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup,
– angażowanie rodziców w organizację urodzin dziecka,
– uczestniczenie w Dniu Rodziny zorganizowanym na koniec roku szkolnego.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

– działalność charytatywna: pomoc dla Białostockiego Schroniska Zwierząt,
– sprzątanie świata,
– zbiórka baterii,
– spotkania z przedstawicielami instytucji użyteczności publicznej tj. Komenda Policji, Straż Miejska.

Tradycje przedszkolne:

Przedszkole ma swoje logo, stronę internetową oraz kalendarz imprez i wydarzeń, który jest dostępny na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej www.maliodkrywcy.org

Planowane działania w okresie najbliższych trzech lat (2020-2025):
– Dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy,
– Doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami określonymi w koncepcji,
– Efektywne współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami warunkiem jakościowego rozwoju przedszkola,
– Podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach/ warsztatach,
– Organizowanie warsztatów rodzicom.

Podsumowanie:
Przedstawiona powyżej koncepcja pracy przedszkola jest w dużej mierze kontynuacją podejmowanych do tej pory działań. Przedszkole ma bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Posiada własne tradycje oraz indywidualny charakter, co podkreśla jej odrębność i specyfikę. W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze, są traktowane z należytym szacunkiem i troską przez nauczycieli i dyrekcję. Odpowiedzialni, wykształceni i zaangażowani w pracę nauczyciele zapewniają wysoką jakość pracy i uzyskują bardzo dobre efekty kształcenia i wychowania naszych przedszkolaków.
Mam nadzieję, że prowadzone do tej pory działania przyczynią się do utrzymania wysokiej jakości pracy przedszkola, a przede wszystkim sprawią, że powierzone naszej opiece dzieci będą czuły się w przedszkolu jak w domu – bezpiecznie i dobrze.
Koncepcję pracy Przedszkola Klub Małych Odkrywców nr 2 przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2020r. do realizacji w latach 2020-2025

Koncepcję opracowała Ewa Białomyzy
Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Klub Małych Odkrywców”

 

Diagnoza potrzeb przedszkola Klub Małych Odkrywców