O PROJEKCIE

 

Przedszkole realizuje Projekt w ramach regionalnego Programu operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE.
Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Tytuł projektu: Klub Małych Odkrywców – poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.


Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości usług naszego Przedszkola Klub Małych Odkrywców do końca 08.2022 roku poprzez podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych dla dzieci uczęszczających do placówki poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające i wycieczki edukacyjne oraz wzbogacenie warsztatu pracy dla zatrudnionych nauczycieli o nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe, sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

W ramach projektu zostały wprowadzone zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla przedszkolaków: Laboratorium Małego Naukowca, Laboratorium Matematyczne, Laboratorium Małego Muzyka, Laboratorium Małego Artysty, Zajęcia ruchowe: Judo, Joga. Trening Umiejętności Społecznych.

Laboratorium Małego Naukowca– Celem zajęć jest rozbudzanie ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczanie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Założeniem jest rozwijanie kompetencji matematycznych oraz podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, zachęcenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni, a przede wszystkim zachęcanie do czerpania radości płynącej z odkrywania czegoś nowego. Dzieci w trakcie warsztatów mają możliwość poznania podstawowego sprzętu laboratoryjnego, a w czasie doskonałej zabawy, jaka jest dla nich eksperymentowanie poznają wiele pojęć i zagadnień chemiczno-biologiczno-fizycznych, z którymi później spotkają się w dalszej edukacji w szkolnej.

Laboratorium Matematyczne – Celem zajęć jest podnoszenie umiejętności matematycznych przedszkolaków, motywowanie ich do zdobywania wiedzy, zwiększenie aktywności na zajęciach. Ukazanie atrakcyjności matematyki poprzez stosowanie technologii informatycznej oraz praktycznego zastosowania jej w życiu codziennym oraz rozwijanie logicznego rozumowania. Na zajęciach są wykorzystywane nowoczesne metody nauki z wykorzystaniem TIK. Poznawanie świata matematyki poprzez korzystanie z programów multimedialnych oraz wykorzystywanie interaktywnej tablicy multimedialnej. Zajęcia kształtują kompetencje kluczowe: matematyczne, społeczne i informatyczne oraz rozwijają umiejętność współpracy w grupie podczas zadań.

Laboratorium Małego Muzyka – Zajęcia rozwijają u dzieci przede wszystkim kompetencje społeczne, kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej. Wychowanie muzyczne w przedszkolu obok rozwijania wrażliwości uczy wyraźnej wymowy, rytmu, słuchu muzycznego, wyrażania siebie oraz rozwija poczucie piękna i estetyki. Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samo wyrażania się ( np. w tańcu, śpiewie). Poprzez kontakt z muzyką rozwija się u dziecka dodatkowe cechy charakteru, zdolności poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie.

Laboratorium Małego Artysty– To zajęcia plastyczno-sensoryczne. Są to warsztaty wspierający ogólny rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Motoryka mała to chwytanie, lepienie, ugniatanie, czyli sprawność dłoni i palców. Motoryka duża to sprawność ruchowa całego ciała. Dzięki tym zajęciom, dzieci rozwiną kompetencje społeczne, kreatywność oraz inicjatywność i przedsiębiorczość. Sensoplastyka ma oddziaływanie na wszystkie zmysły jednocześnie. Pozwala na wyzwalanie skrywanych emocji, które wynikają nie tylko z samego działania, lecz także z możliwości wyrażania materiałami plastycznymi własnych myśli, które niekiedy dziecko nie jest w stanie określić słowami. Poprzez prace plastyczne mamy możliwość poznać dziecko, jego zainteresowania oraz rozwój rozwój intelektualny.

Joga– Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia ruchowe, promowanie zdrowego stylu życia, koordynacji ruchowej i pamięci. Kształtują głównie kompetencje społeczne poprzez wchodzenie w interakcje z innymi osobami oraz umiejętność uczenia się czy zdolność do pokonywania przeszkód. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, dynamicznie. Stymulują ciało dziecka,dziecko doświadcza nowych sposobów ruchu, w kreatywny sposób pobudzane zostają wszystkie zmysły. Joga rozwija wyobraźnię i potencjał twórczy dzieci, pomaga wzmocnić ciało i poprawić jego elastyczność, uczy je cierpliwości w stosunku do siebie i innych. Joga również wycisza i uspakaja.

Judo– Na zajęciach ćwiczona jest umiejętność zgodnego funkcjonowania w grupie, nauka dyscypliny, wytrwałość w dążeniu do celu, ambicji, szacunku do współćwiczących i poczucia własnej wartości. W trakcie zajęć kształtowane są kompetencje społeczne, obywatelskie oraz umiejętności uczenia się.

Trening Umiejętności Społecznych – TUS – Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Metoda ta jest stosowana szeroko. Mogą z niej korzystać tak dzieci jak i dorośli. Jest to grupowa forma pracy z dziećmi/osobami, które doświadczają trudności społecznych. TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

 

 

 

Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom

Projekt „Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom”

Dnia 1 czerwca 2011 Towarzystwo Amicus rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest promocja równych szans kobiet i mężczyzn oraz stworzenie dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego poprzez otwarcie bezpłatnego punktu przedszkolnego o nazwie KLUB MAŁYCH ODKRYWCÓW. Jego działalność opiera się na zapewnieniu kompleksowej opieki nad dziećmi w wieku 3 -5 lat, których rodzicami/ opiekunami prawnymi są pracownicy organizacji pozarządowych działających na terenie Białegostoku. Praca w organizacji pozarządowej charakteryzuje się nienormowanym czasem pracy, co niejednokrotnie utrudnia połączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, dlatego też, przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -19.00. Oferujemy również pomoc rodzicom pracującym w weekendy — punkt będzie czynny w tych samych godzinach. Przedszkole będzie mieściło się przy ulicy Kraszewskiego.

Rekrutacja do KLUBU MAŁYCH ODKRYWCÓW będzie miała charakter ciągły, zaś jej pierwszy etap ruszy już w sierpniu! Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na stronę projektu www.maliodkrywcy.org. Znajdziecie tam państwo komplet dokumentów potrzebnych do rekrutacji, które należy złożyć do biura projektu przy ulicy Brukowej 28 w Białymstoku.

Zapraszamy wszystkich pracowników organizacji pozarządowych do udziału w naszym projekcie!

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło z dniem 31.05.2013.